Keskeistä sanastoa ja käsitteitä

A-G
erityinen opetusjärjestely

Erityisellä opetusjärjestelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa oppilaan opetus järjestetään osittain toisin kuin perusopetuslaissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään. Erityiset opetusjärjestelyt voivat koskea oppilasta, jolla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, tai perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta, tai se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

 

H-M
kotikoulu

Kotikoululla tarkoitetaan opiskelua kotona koulun sijaan, jolloin huoltajat ovat vastuussa siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jolloin oppivelvollinen täyttää 17 vuotta tai jolloin pidennetty oppivelvollisuus päättyy.

kotikoululainen, kotioppija

Kotikoulua käyvästä lapsesta tai nuoresta käytetään nimitystä kotikoululainen tai kotioppija. Kyse on oppivelvollisesta, joka ei osallistu kunnan järjestämään perusopetukseen eikä ole kirjoilla missään kunnan koulussa. Hän ei ole oikeutettu kunnan tarjoamiin etuuksiin, kuten maksuttomiin oppimateriaaleihin tai oppilashuollon palveluihin.

 

O-U
oppivelvollisuus

Suomessa vakituisesti asuvia lapsia koskeva perusopetuslakiin perustuva velvollisuus hankkia laissa ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty perusopetuksen oppimäärä. Oppivelvollisuus kestää tavallisesti 10 vuotta, ellei oppilas selvitä oppimäärää nopeammin, tai kyse ole pidennetystä oppivelvollisuudesta, jolloin kesto on 11 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy sen lukuvuoden lopussa sinä kalenterivuotena, jona nuori täyttää 17 vuotta.

perusopetuslaki

Laki, jossa säädetään perusopetuksesta ja oppivelvollisuudesta, esiopetuksesta, lisäopetuksesta, perusopetukseen valmistavasta opetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

sairaalakoulu

Erikoissairaanhoidossa oleva esi- tai perusopetusikäinen oppilas on koulun kirjoilla, mutta opiskelee kuntonsa ja jaksamisensa mukaan sairaalaopetuksessa.

seuranta

Oppimisen edistymisen seurannalla varmistetaan, että oppivelvollisuuden suorittaminen etenee. Seurannasta päättää kotioppijan asuinkunta, joka tavallisesi nimeää kotioppijalle tutkivan opettajan, jonka kanssa sovitaan seurannan käytännön järjestelyistä. Seuranta tapahtuu suhteessa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden tavoitteisiin.

tutkiva opettaja

Oppivelvollisen edistymisen seurannasta vastaa virkansa puolesta tutkiva opettaja. Hän tapaa kotioppijan vähintään kerran vuodessa valvontatilaisuudessa, jossa keskustelun lisäksi käydään läpi esimerkiksi kotioppijan portfoliota ja erilaisia tuotoksia, tai annetaan muita näyttöjä.

 

V-Ö

valvonta

Valvonnalla tarkoitetaan oppivelvollisen edistymisen seurantaa, jota varten järjestetään ns. valvontatilaisuuksia, jotka ovat kotioppijan ja tutkivan opettajan tapaamisia ja joissa huoltaja on yleensä mukana.

 

 

Lähteet:

OPH, Esi- ja perusopetuksen lainsäädäntö: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/lainsaadanto/perusopetus

OPH, Kotiopetus: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/kotiopetus

Perusopetuslaki 4 a §: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L2P4a

Perusopetuslaki 18 §: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P18

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry