Tietoa yhdistyksestä

Kotiopetus on Suomessa laillinen vaihtoehto suorittaa oppivel-vollisuus, ja maassamme on lähes 400 virallisesti kotiopetuksessa oppivelvollisuutta suorittavaa perusopetusikäistä lasta. Vaikka kotiopetuksessa olevien määrä on verrattain pieni, on se kuitenkin kasvava trendi. Teknologian nopea kehitys ja työelämän muutokset luovat perheille uusia tapoja järjestää elämänsä. Kiinnostus kotiopetusta kohtaan on selvästi kasvanut, jopa viimeisen kahden vuoden aikana. Lapsia siirtyy kotiopetukseen hyvin erilaisista syistä. Yhä useampi vanhempi on valmis ottamaan vastuulleen lapsensa oppivelvollisuuden suorittamisen.

Maaliskuussa 2018 perustetun yhdistyksen keskeinen tarkoitus on edistää kotikoululaisten asemaa ja kehittää yhteisöllisyyttä kotikou-lulaisten ja heidän perheittensä välillä. Perustavissa keskusteluissa pidettiin tärkeänä, että kotikoulua käyville lapsille ja nuorille voidaan luoda tasa-arvoinen ja syrjäytymistä ehkäisevä kasvu- ja oppimisympäristö, jossa uusi yhdistys voisi olla tukena.

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on jakaa tietoa kotikou-lusta ja kotioppimisesta viranomaisille, vanhemmille ja suurelle yleisölle. On tärkeää, että kuntien viranomaisille ja koulujen henkilö-kunnalle tiedotetaan tarvittaessa kotiopetuksesta hyväksyttynä ja laillisena vaihtoehtona suorittaa oppivelvollisuus. Myös opettajan, joka virkansa puolesta vastaa kotiopetuksessa olevan oppilaan oppimisen seurannasta, tulisi saada tietoa ns. hyviksi todetuista ja tarkoituksenmukaisista käytännöistä tehtävänsä hoidossa. Tällä hetkellä käytännöt kotikoululaisten seurannan suhteen vaihtelevat suuresti paikkakunnittain.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry