Mitä kotiopetus on?

Kotiopetuksessa lapsi ei ole koulun oppilas. Kotiopetuksessa lapsen oppivelvollisuudesta vastaavat huoltaja/huoltajat.

Usein julkisuudessa sekoitetaan kotikoulu (vir. kotiopetus) ja ns. erityiset opetusjärjestelyt. Näistä molemmista on käytetty julkisuudessa sanaa kotikoulu. Kotikoululla (homeschool) on kuitenkin maailmalla vakiintunut käsite tilanteeseen, jossa lapsi on kotiopetuksessa ja opetus ei ole sidottua mihinkään kouluun.

Kotiopetus ei ole Suomessa luvanvaraista. Mikäli lapsi halutaan opettaa kotiopetuksessa, asian päättävät lapsen huoltaja /huoltajat, jotka ilmoittavat asiasta kunnalle/kaupungille. Kotiopetukseen siirtyminen on ilmoitusasia.

Opetushallitus tiedottaa verkkosivuillaan asiasta seuraavasti: ”Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat perusopetuslain (628/1998) mukaan oppivelvollisia. Oppivelvollisuuden voi suorittaa joko osallistumalla perusopetukseen tai hankkimalla muulla tavoin perusopetuksen oppimäärän mukaiset tiedot. Lain antama mahdollisuus muuhun tapaan merkitsee sitä, että Suomessa ei ole koulupakkoa vaan oppivelvollisuuden suorittaminen esimerkiksi kotona on mahdollista. Oppivelvollisuuden suorittaminen muulla tavoin ei edellytä lupaa viranomaisilta. Asiasta päättää huoltaja, joka sen jälkeen myös vastaa oppivelvollisen opintojen järjestelyistä. ”

Kotikoululaisen opetuksen ei tarvitse olla sidottua minkään koulun opetussuunnitelmaan. Kotikoululaista voidaan toki opettaa pohjata koulun tai kunnan opetussuunnitelman mukaisesti, mutta velvoitetta siihen ei ole. Sen sijaan valtakunnallinen, viimeisimmän voimassaolevan, opetussuunnitelma ja siitä annetut määräykset sitovat kaikkia oppivelvollisia, ovat he sitten koulussa tai kotiopetuksessa. Mikäli huoltaja /huoltajat niin haluavat, voivat he tehdä kotioppijalle oman, valtakunnallista opetussuunnitelmaa, noudattavan opetussuunnitelman.

Kotiopetuksessa oleva ei ole oikeutettu koulukirjoihin tai muihin koulun etuihin. Kotioppijalle siis opetusmateriaalin hankkiminen jää oman kustannuksen ja harkinnan mukaisiksi. Oppikirjoja voi kuitenkin ostaa monesta paikasta ilman oppilaitosta. Myös kirjasto on usean kotikouluperheen ahkerassa käytössä. Kotiopetusperheiden keskusteluryhmistä saa paljon apua ja vinkkejä opetusmateriaalin käyttöön.

Kotiopetuksessa olevan lapsen oppimisen etenemistä seurataan kunnan tai kaupungin osoittaman ns. tutkivan opettajan toimesta. Usein ko. opettaja tapaa kotiopetuksessa olevan lapsen kerran tai pari lukuvuodessa ns. valvontatilaisuudessa, jossa lapsi saa esittää esim. projektejaan tai toteuttamiaan töitä. Usea kotikouluperhe tekee lapsen kanssa ns. portfoliota, jossa lapsen eteneminen tulee esiin, ja oppimisen seuranta helpottuu.

Kotiopetuksessa oleva lapsi saa oppimista seuraavalta taholta päätöksen vuosiluokan oppisisällön suorittamisesta. Perinteistä ns. todistusta ei anneta, ellei huoltaja halua lapsen peruskoulun suorittamisesta erikseen ns. erityistä tutkintoa (maksullinen).
Suomen Kotikouluyhdistys pyrkii vaikuttamaan siihen, että kotiopetuksessa olevien oppimisen seuranta on mahdollisimman tarkoituksenmukaista.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry