Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kotikouluyhdistys ry, ruotsiksi Finlands Hemskolaförbund rf ja epävirallisesti englanniksi Homeschool Association Finland. Yhdistyksestä käytetään lyhennettä SuKo. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • lisätä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvää tietoutta
 • edistää kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen yhtenäistämistä
 • toimia tukena tasa-arvoisen, syrjäytymistä ehkäisevän ja oppimista edistävän kasvuympäristön luomiseksi kotiopetuksessa oleville lapsille ja nuorille
 • toimia yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina suomalaisille, Suomessa asuville ja ulkosuomalaisille kotikouluperheille
 • edistää yhteistyötä kotikouluperheiden ja oppivelvollisen edistymisen valvontaan ja seurantaan liittyvien toimijoiden välillä
 • tuoda esille kannanottoja ja näkemyksiä kotikouluun ja kotiopetukseen liittyvissä kysymyksissä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenilleen, ja julkisille tiedotusvälineille ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja
 • järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia sekä esitelmä- ja luentotilaisuuksia
 • voi järjestää opintoretkiä sekä tapahtumia
 • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti kotioppijoille järjestettävää toimintaa sekä jäsenistönsä alueellista yhteistoimintaa
 • pitää yhteyttä kotikouluun ja kotioppimiseen liittyviin toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton. Yhdistys ei edusta eikä aja vakaumuksellisia, poliittisia tai ideologisia tarkoitusperiä eikä määrittele kotikoululaisuutta niiden perusteella. Nämä periaatteet koskevat kaikkea yhdistyksen nimissä tapahtuvaa toimintaa mukaan lukien hallitus.

3. Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa ja ulkomailla asuvia Suomen kansalaisia sekä sellaisia ulkomaalaisia, joiden oma tai joiden kotikoulua käyvien lasten kotipaikka on Suomessa.

Varsinainen jäsen

Varsinaisia jäseniä voivat olla velvoittavaa esiopetusta suorittavan tai koulun kirjoilta poissaolevan lapsen vanhemmat ja muut huoltajat, oppivelvollisuuden suorittaneet entiset kotikoululaiset sekä henkilöt, jotka ovat osoittaneet erityistä paneutumista kotikoulun edistämiseksi. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannattava jäsen

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattavaksi jäseneksi voi liittyä maksamalla vähintään sen summan, minkä vuosikokous kerrallaan määrää.

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa jokaisella yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Yhdistyksen kokoukseen ovat oikeutetut osallistumaan vain jäsenet ja hallituksen kokoukseen vain hallituksen jäsenet. Hallitus voi käsiteltävän asian niin vaatiessa myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokoukseen ulkopuolisena pyydetylle henkilölle käsiteltävän asian ajaksi.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksukategoriat yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Kotiopetus, kotikoulu ja oppivelvollisuus: Suomen Kotikouluyhdistys ry